Riskus ar atvērtām iespējām. Account Options

Līdzšinējie atvērtās pārvaldības rīcības plāni 3. Rīcības plāna izstrādes process un iesaistītās puses 4. Rīcības plāna mērķi 5. Ar Rīcības plānu saistītie plānošanas dokumenti 6.

Plūdu riska karte (INSPIRE WMS)

Finansējums Rīcības plāna īstenošanai 7. Rīcības plāna apņemšanās 1. Rīcības plāna īstenošana un uzraudzība Iesaistīto pušu forums Memoranda padomes loma 1. Ievads Starptautiskā iniciatīva ''Atvērtās pārvaldības partnerība'' angļu val. Šobrīd Latvija ir viena no 79 OGP dalībvalstīm.

OGP līdztekus dalībvalstīm piedalās arī vairāku valstu pašvaldības, kā arī tūkstošiem nevalstisko organizāciju.

riskus ar atvērtām iespējām nestandarta naudas pelnīšanas metodes internetā

Latvija pievienojās OGP Latvija līdzīgi citām OGP dalībvalstīm apņemas iedzīvināt atvērtās pārvaldības vērtības2 un meklēt risinājumus OGP atvērtās pārvaldības lielajiem izaicinājumiem Grand Challenges. OGP būtiska nozīme ir sabiedrības iesaistei un kopradei.

 • Pelnīt naudu internetā uzreiz
 • | Latvijas Atvērto datu portāls
 • Bezmaksas WiFi iespējas un riski - LV portāls
 • Obligāciju indeksa opcija

Dalībvalstīm jāievēro OGP līdzdalības un koprades standarti. Tāpat OGP dalībvalstīm jāiesaista sabiedrības pārstāvji kopīgā forumā ar valsts institūcijām multi-stakeholder forumlai iesaistītos plāna izstrādē, kā arī uzraudzītu un vērtētu tā īstenošanu.

Līdzšinējie atvērtās pārvaldības rīcības plāni Līdz šim Latvijā izstrādāti trīs nacionālie atvērtās pārvaldības rīcības plāni. Rīcības plāna izstrādes process un iesaistītās puses Ceturtā nacionālā atvērtās pārvaldības rīcības plāna turpmāk - Rīcības plāns izstrādes process bija atvērts un iekļaujošs.

Tajā iesaistījās virkne valsts institūciju un arī sabiedrības pārstāvji. Valsts kancelejas paziņojums par līdzdalības iespējām šī plāna izstrādē tika publiskots uzreiz, uzsākot izstrādes procesu, iezīmējot līdzdalības iespējas visā izstrādes gaitā.

Jau agrīnā stadijā notika kopīgas diskusijas par problēmām, kuras būtu jārisina šī plāna ietvaros, un pasākumiem, kurus tajā iekļaut. Pirmo reizi plāna izstrādē piedalījās arī pašvaldību un Saeimas pārstāvji, atspoguļojot to, ka atvērtā pārvaldība ir nozīmīga ne tikai izpildvarā nacionālā līmenī, bet arī citos varas atzaros un pašvaldību līmenī.

Turpmāk plānoti pasākumi atvērta parlamenta principa nostiprināšanai. Piemēram, tuvākajos gados Saeima plāno pilnveidot savu tīmekļvietni, padarot to lietotājam draudzīgāku un veicinot sabiedrības līdzdalību likumdošanas darbā.

Likumdošanas līmenī Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir izveidojusi darba grupu lobēšanas atklātības likumprojekta izstrādei. Savukārt Juridiskā komisija izstrādā Saeimas kārtības ruļļa grozījumus, izvērtējot vairākas iniciatīvas izmaiņām parlamenta darba procedūrās, kas arīdzan vērstas uz Saeimas atvērtības un caurskatāmības veicināšanu.

Sešas apņemšanās tēmas tika izvēlētas, ņemot vērā atvērtajās diskusijās un iedzīvotāju aptaujas Ideju talka - Izsaki savu viedokli par atvērto īstermiņa pārdošanas opcija laikā izteiktos priekšlikumus.

riskus ar atvērtām iespējām labākās vietnes tirdzniecībai

Rīcības plāna izstrādes galvenais posms bija riskus ar atvērtām iespējām apņemšanās sīkāka izstrāde sešās darba grupās. Tika izmantoti koprades principi. Darba grupas vadīja Iepirkumu uzraudzības biroja, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Saeimas, Valsts kancelejas, Kultūras ministrijas, biedrības "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS", kā arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvji.

Darba grupās piedalījās dažādu valsts institūciju un sabiedrības pārstāvji, kas kopīgi gatavoja apņemšanās aprakstu.

Iesaistītajām pusēm bija iespēja piedalīties iespēju stratēģijas diapazonā izstrādes un saskaņošanas posmos.

Rīcības plāna izstrādes riskus ar atvērtām iespējām saskaņošanas galvenie posmi Informācija publicēta tīmekļvietnē www.

Ziņa par iespēju pieteikties darba grupās tīmekļvietnē www. Rīcības plāna mērķi Rīcības plāna mērķis ir veicināt atvērtās pārvaldības vērtību - atklātības, atbildības un sabiedrības līdzdalības, tajā skaitā izmantojot digitalizāciju un inovāciju, - iedzīvināšanu Latvijā. Riskus ar atvērtām iespējām plānā iekļautas sešas apņemšanās jeb rīcības virzieni Rīcības plāna mērķu sasniegšanai, kuros Latvija apņemas strādāt nākamajos divos gados, lai veicinātu atvērto pārvaldību Latvijā: 1.

Publisko iepirkumu un līgumu atklātība 2. Informācijas atklātībai nozīmīgu datu kopu atvēršana 3. Interešu pārstāvniecības un lobēšanas atklātība 4. Atvērtā pārvaldība pašvaldībās 5. Kvalitatīva sabiedrības iesaiste reformu procesos un sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā 6. Korupcijas novēršanas pasākumi Rīcības plāns ir vienots ietvars atvērtās pārvaldības iniciatīvām dažādās nozarēs un politikas jomās, lai dažādu jomu speciālistus saliedētu kopīgam mērķim - veicināt lielāku atklātību, atbildību sabiedrības priekšā un iedzīvotāju līdzdalību, kā arī uzticēšanos valsts pārvaldei.

Rīcības plāns ļauj veicināt Latvijas starptautisko atpazīstamību un dod iespēju ar Latvijas labās prakses piemēriem iepazīstināt citas valstis. Līdztekus Rīcības plānam var tikt īstenoti arī citi pasākumi, kas veicina atvērto pārvaldību. Izstrādes procesā tika panākta vienošanās, ka tādi pasākumi, kuri ir iekļauti citos dokumentos, kuriem ir nepieciešamie resursi un kuri tiks izpildīti neatkarīgi no šī plāna, šeit netiek iekļauti, lai izvairītos no dublēšanās.

Bezmaksas WiFi iespējas un riski

Piemēram, Reģionālās politikas pamatnostādnēs Plānotās aktivitātes sniegs ieguldījumu Rīcības plāna 4. Finansējums Rīcības plāna īstenošanai Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes Rīcības plānā norādītās apņemšanās un pasākumus sadaļās "Kāda ir apņemšanās?

riskus ar atvērtām iespējām bitcoin cik var nopelnt

Ja apņemšanās īstenošanai būs nepieciešams papildu finansējums, tad jautājums par papildu valsts budžeta piešķiršanu tiks skatīts Ministru kabinetā Citas iesaistītās puses pasākumus īsteno no saviem budžeta līdzekļiem vai piesaistot papildu finansējumu. Papildu finansējumu Rīcības plāna īstenošanā iesaistītās valsts un pašvaldību institūcijas un sabiedrības pārstāvji var piesaistīt arī no citiem avotiem. Papildu informācija norādīta sadaļā "Apņemšanās īstenošanai pieejamais vai nepieciešamais finansējums".

Rīcības plāna apņemšanās7 1.

Hunter zāliena irigācijas sistēmas uzstādīšana un pārveidošana pagalmā #4 💧💦

Iepirkumu uzraudzības birojs IUB atbildīgā institūcija par apņemšanos kopumā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra CFLA atbildīgā institūcija jautājumā par Integritātes pakta izmantošanas iespējām ES finanšu instrumentu finansētos projektos Atbildīgās amatpersonas Dace Gaile, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja, dace. Sabiedrībā vērojama neticība publisko iepirkumu rezultātu godīgumam un lietderīgumam.

Šo neticību nostiprina gadījumi, kad iepirkumu veicēji rīkojušies savtīgu mērķu vadīti, par precēm, pakalpojumiem, būvdarbiem samaksāts pārāk dārgi, iegūtā kvalitāte neatbilst cenai. Lai vairotu sabiedrības ticību valsts un pašvaldību institūciju efektīvai rīcībai ar budžeta un Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem, jāmeklē jaunas un iedarbīgas iepirkumu uzraudzības metodes, tostarp veicinot sabiedrības riskus ar atvērtām iespējām iepirkumu uzraudzībā.

Plūdu riska karte (INSPIRE WMS) - Datu kopas - Latvijas Atvērto datu portāls

Integritātes pakts ir Eiropā arvien aktīvāk izmantots publisko iepirkumu uzraudzības un korupcijas novēršanas instruments.

To atbalsta un popularizē arī Eiropas Komisija. Tās vadībā Integritātes pakts tika ieviests 11 ES dalībvalstīs kā uzraudzības instruments projektiem, kas finansēti ar ES fondu atbalstu. Šobrīd dažādu risku faktoru apkopošana jāveic, manuāli apkopojot informāciju no dažādiem avotiem.

Par Latvijas Ceturto nacionālo atvērtās pārvaldības rīcības plānu – gadam

Savukārt digitalizējot iepirkumu risku izvērtēšanu, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicēto informāciju no iepirkumu paziņojumiem un iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumiem, ieinteresētajām pusēm tiktu dota iespēja vienkopus analizēt informāciju un atlasīt pasūtītājus, kuru iepirkumu uzvedībai pievēršama pastiprināta uzmanība. Lai arī visi noslēgtie iepirkumu līgumi un to grozījumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā www.

Tas ierobežo uzraugošo institūciju, bitcoin info vietne organizāciju un sabiedrības iespējas iegūt informāciju par faktiskajiem izdevumiem publiskajos iepirkumos, salīdzināt līgumcenas un plānotos un faktiskos līgumu izpildes termiņus, identificēt nepamatotu izdevumu riskus.

 1. Kā bagātie nopelnīja naudu
 2. Jaunumi Satiksmes drošība Sadarbojoties ar transportlīdzekļu apdrošinātājiem varētu meklēt veidus, kā apdrošināt risku, ka ar citas personas īpašumā esošu transportlīdzekli tiku parkāpti ceļu satiksmes noteikumi, lemts Ceļu satiksmes drošības padomes CSDP domnīcas sēdē pirmdien,
 3. Bezmaksas WiFi iespējas un riski Publicēts pirms 4 gadiem.
 4. Darbs internetā ir papildu ienākumi
 5. Kā nopelnīt idejas par naudu
 6. Bināro opciju stratēģijas un sistēmas

Vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir līgumu reģistri, kur vienkopus ir pieejama informācija par noslēgtajiem līgumiem, to grozījumiem un faktisko izpildi, turklāt informācija ir pieejama arī atvērto datu veidā, to publicējot nacionālajos atvērto datu portālos. Informācija par publisko tiesību līgumiem, kas paredz valsts vai pašvaldību līdzekļu piešķiršanu deleģēto vai ar līdzdarbības līgumu riskus ar atvērtām iespējām pārvaldes uzdevumu īstenošanai, nav atrodama vienuviet.

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam informācija par deleģēšanas līgumiem un līdzdarbības līgumiem jāpublicē tās iestādes tīmekļvietnē, kas deleģējusi pārvaldes uzdevumu.

riskus ar atvērtām iespējām pārskati, kur ātri nopelnīt

Tādējādi sabiedrībai ir apgrūtinātas iespējas ērti un vienuviet iegūt informāciju par to, kādi pārvaldes uzdevumi deleģēti privātpersonām, un par deleģēšanas noteikumos paredzētā publiskā finansējuma piešķiršanu. Šīs apņemšanās īstenošanā tiks izmantoti Kāda ir apņemšanās? Lai riskus ar atvērtām iespējām lielāku publisko iepirkumu un līgumu atklātību, tiks veikti šādi riskus ar atvērtām iespējām 1. Iepirkumu līgumu izpildes aprakstošo datu strukturēta publicēšana Izmantojot informāciju no Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētajiem paziņojumiem par iepirkumu un iepirkuma procedūru rezultātiem un izmaiņām līgumu darbības laikā un pasūtītāju ievadītos datus par līgumu grozījumiem un to izpildi, izveidot publisko iepirkumu līgumu datubāzi iepirkumu līgumu reģistrukurā tiktu apkopota informācija par katru noslēgto līgumu, atspoguļojot sākotnējo līgumcenu summu, par kādu līgums ticis noslēgts iepirkuma rezultātā un sākotnējo izpildes termiņu, līguma izmaiņas grozījumu rezultātā mainīto līgumcenu un izpildes termiņu un grozījumu veikšanas pamatojumu, faktiski samaksāto līguma cenu, pabeidzot līguma izpildi, un līguma faktisko izpildes termiņu, kā arī līguma laušanas iemeslus, ja līgums ticis lauzts.

 • Kā nopelnīt naudu no bagātajiem
 • Finansiālās neatkarības rādītājs ir

Līgumu reģistra dati tiktu publicēti un vizualizēti Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē un atvērto datu formātā Latvijas Atvērto datu portālā. Līgumu reģistrā tiks iekļauta tā informācija, kas iegūstama no IUB tīmekļvietnē publicētajiem iepirkumu paziņojumiem. Informācija par tādiem līgumiem, par kuriem nav jāpublicē nekādi paziņojumi, šādi nebūs iegūstama. Tādēļ iespēju robežās saskaņā ar darba grupā izskanējušo priekšlikumu jāizpēta risinājumi un ieguvumi un, ja nepieciešams, jāsagatavo priekšlikumi par publicitātes nodrošināšanu līgumiem, uz kuriem neattiecas likums, jo to līgumcena nesasniedz likuma piemērošanas robežvērtības.

Laipni lūdzam Latvijas Atvērto datu portālā!

Sākotnēji nosakāms, uz kādiem līgumiem un no kādām summām tas būtu attiecināms. Veidojot šādu datubāzi, ir būtiski aizsargāt ierobežotas pieejamības informāciju, kas ietverta publiskajos iepirkumos, paredzot izņēmumus no vispārējās kārtības, kad šādus publiskos iepirkumus datubāzē neiekļauj. Digitāls iepirkumu risku izvērtēšanas rīks Digitālais iepirkumu risku izvērtēšanas rīks, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja publicēto informāciju no iepirkumu paziņojumiem, vienkopus atlasīs tādu informāciju kā pārtraukto iepirkumu daļu skaits, izdarīto grozījumu skaits iepirkumu dokumentācijā, cik iepirkumos piedalījies tikai viens piegādātājs, cik bieži izmantotas procedūras, kas nenodrošina konkurenci, vai konstatējams, ka pie attiecīgā pasūtītāja regulāri uzvar vieni un tie paši piegādātāji u.

Digitālais iepirkumu risku izvērtēšanas rīks apkopos informāciju arī par to pasūtītāja publicēto iepirkumu paziņojumu skaitu, kuri ir saistīti ar kādu no iepirkuma riska pazīmēm tā sauktajiem sarkanajiem riska karodziņiem jeb red flags. Ja sasniegts noteikts riskanto rādītāju līmenis, iepirkumus kontrolējošās institūcijas varēs konstatēt, ka pasūtītāja veiktajiem iepirkumiem pievēršama pastiprināta uzmanība.

Publisko iepirkumu monitorēšana, izmantojot Integritātes paktu Analizēt iespējas adaptēt Integritātes paktu Latvijas apstākļiem un sekmēt to, ka publiskajos iepirkumos, tostarp Eiropas Savienības fondu projektu iepirkumos, nejaušā izlases kārtībā tiktu piemērots Integritātes pakts - neatkarīga sabiedriskā labuma organizācija veic publiskā iepirkuma sabiedrisko uzraudzību no iepirkuma dokumentācijas izstrādes brīža līdz iepirkuma līguma pilnīgai izpildei.

Tādējādi sagaidāma lielāka atklātība publisko iepirkumu izpildē, kā arī korekta iepirkumu dokumentācijas izstrāde, vienlīdzīgas konkurences nodrošināšana, kā arī likumam atbilstoša iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma izpilde.

Analizējot iespējas adaptēt Integritātes paktu Latvijas apstākļiem, izvērtē to, no kādiem iepirkuma sliekšņiem un uz kāda veida iepirkumiem Integritātes pakts varētu būt attiecināms. Apņemšanās paredz informatīvus pasākumus pašvaldībās par Integritātes paktu, tā izmantošanas iespējām un tirdzniecības termināļu iespējas, kuros nevalstisko organizāciju pārstāvji ar pieredzi Integritātes pakta īstenošanā nodrošinātu seminārus riskus ar atvērtām iespējām darbiniekiem, kas saistīti ar publisko iepirkumu veikšanu un uzraudzību, kā arī sabiedrības pārstāvjiem, aktīviem iedzīvotājiem, žurnālistiem u.

Vietējās pašvaldības iedzīvotāji iegūtu riskus ar atvērtām iespējām, kā veikt viņu pašvaldībā īstenoto publisko iepirkumu uzraudzību, kā arī informāciju par savām tiesībām, lai veiktu šādu uzraudzību.

Jums var būt interesanti