Papildu ienākumu veidi, VID: par grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

papildu ienākumu veidi

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa struktūra 1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis turpmāk — nodoklis ir nodoklis, ar ko apliek fiziskās personas gūtos ienākumus, un tas sastāv no: 1 algas nodokļa, ko par darba ņēmēja gūtajiem ienākumiem aprēķina un maksā darba devējs; 2 patentmaksas, kas ir pašvaldību noteikts avansa maksājums par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu; 3 nodokļa par ienākumiem no uzņēmējdarbības, ja tie nav peļņas nodokļa objekts, no individuālā darba turpmāk — interneta ieņēmumu rezerves konts darbībano īpašuma un citiem avotiem.

Nodoklis tiek aprēķināts un iemaksāts budžetā divējā kārtībā: avansā, arī algas nodokļa un patentmaksas veidā, un rezumējošā kārtībā, sastādot gada ienākumu deklarāciju turpmāk — deklarācija.

Nodokļa maksātāji Nodokli maksā: 1 Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojošās personas, kuras papildu ienākumu veidi gadā ir guvušas ienākumus Latvijā un ārvalstīs; 2 personas, kurām Latvijas Republika nav pastāvīgā dzīvesvieta un kuras taksācijas gadā ir guvušas ienākumus no Latvijas Republikā reģistrētajām juridiskajām personām vai Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojošām fiziskajām personām, vai no saimnieciskās darbības un īpašumiem, kas atrodas Latvijas Republikā.

Ar nodokli apliekamais objekts 1. Ar nodokli tiek aplikts nodokļa maksātāja turpmāk — maksātājs kalendārā gada apliekamo ienākumu apjoms.

Algas nodokļa objekts ir maksātāja mēneša apliekamie ienākumi. Maksātāja gada algas nodokļa maksātāja — mēneša apliekamais ienākums ir viņa gada mēneša ienākums, izņemot šā likuma 9. Nodokļa aprēķināšanas un ņemšanas veids 1. Nodokli aprēķina un budžetā iemaksā: 1 maksātāja algas nodokli — darba devējs; 2 no ienākumiem, kas noteikti šā likuma Maksātājs, izņemot personas, kas minētas šā likuma Taksācijas gada laikā tiek izdarīti nodokļa avansa maksājumi.

Ierobežojumi darba devējam 1. Darba papildu ienākumu veidi ir aizliegts nodarbināt personas, kas neiesniedz algas nodokļa grāmatiņu turpmāk — grāmatiņaalgas nodokļa gada karti turpmāk — gada karte vai termiņuzturēšanās atļauju, kas izdota Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā un dod tiesības strādāt algotu darbu Latvijas Republikā turpmāk — papildu ienākumu veidi atļauja.

Šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz steidzamu, īslaicīgu, vienreizēju darbu pildīšanu, par kuriem norēķins tiek izdarīts tūlīt pēc darbu izpildīšanas. Šādā veidā vienu personu var nodarbināt ne vairāk kā 43 stundas mēnesī vai 10 stundas nedēļā. Ierobežojumi darba ņēmējam Katram Latvijas Republikas pastāvīgajam iedzīvotājam var būt tikai viena grāmatiņa, kuru izsniedz valsts finansu inspekcija vai papildu ienākumu veidi pēc viņa dzīvesvietas.

Seši noderīgi padomi, lai hobijs kļūtu par biznesu Publicēts Sākt nodarboties ar mājražošanu, amatniecību, dažādu pakalpojumu sniegšanu, lai tas būtu gan likumīgi, gan patēriņam droši, šodien ērti un ātri var jebkurš. Turklāt lielu daļu no vajadzīgajām reģistrācijām valsts iestādēs un bankā iespējams nokārtot elektroniski. Vai izcepsi man tādu dzimšanas dienas svinībām?

Ja persona ir nodarbināta vairākās darbavietās, tai finansu inspekcija pašvaldība līdz ar grāmatiņu izsniedz vienu vai vairākas gada kartes. Grāmatiņa vai gada karte ir jāiesniedz attiecīgi pamatdarba vietā papildu ienākumu veidi papildu darba vietā.

Darba ņēmējs gada karti iesniedz, arī slēdzot darba līgumu. Grāmatiņu un gada karšu izsniegšanas kārtību nosaka Latvijas Republikas valdība. Maksātāja gada ienākums Maksātāja gada ienākums ir visa taksācijas gada laikā viņa iegūto naudas un naturālo vērtību kopums. Gada apliekamā ienākuma avoti 1. Maksātāja kad parādījās vārds binārās opcijas apliekamo ienākumu veido ienākumi, par kuriem ir jāmaksā algas nodoklis, un pārējie ienākumi.

Pie ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā algas nodoklis, tiek pieskaitīta darba alga, prēmijas, vienreizēja un sistemātiska rakstura atlīdzība un citi ienākumi, ko darba ņēmējs saņem uz pašreizējo vai iepriekšējo darba attiecību pamata uzņēmējsabiedrībās, valsts uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kā arī atlīdzība par valsts dienesta pienākumu izpildi un ienākumi par darba līguma izpildi. Pie pārējiem fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā nodoklis, tiek pieskaitīti: 1 ienākumi no saimnieciskās darbības, ja tas nav peļņas nodokļa objekts; 2 ienākumi, ko uzņēmējsabiedrības, uzņēmuma iestādes, organizācijas dalībnieki saņem uzņēmējsabiedrības, uzņēmuma iestādes, organizācijas likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā; 3 ienākumi no nekustamā īpašuma ēku, ēku daļu, dzīvokļu, zemes iznomāšanas vai izīrēšanas; 4 ienākumi no lietas zemes, telpas nodošanas tālāk apakšnomniekam vai apakšīrniekam; 5 ienākumi no kustamās mantas iznomāšanas; 6 ienākumi no intelektuālā īpašuma autoratlīdzība; zinātnes, literatūras un papildu ienākumu veidi darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru un viņu mantinieku honorāri ; 7 no uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām iestādēm, organizācijām saņemtie dāvinājumi; 8 citi ienākumi, kas nav minēti šā likuma 9.

Attaisnotie izdevumi 1. Pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada mēneša apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti šādi maksātāja izdevumi: 1 izmaksātā sociālā nodokļa summa un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumi; 2 izdevumi par maksātāja un viņa ģimenes locekļu kvalifikācijas paaugstināšanu, specialitātes iegūšanu, papildu ienākumu veidi iegūšanu un par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu.

Minēto izdevumu sastāvu un normas nosaka Latvijas Republikas valdība; 3 summas, kas ziedojuma, dāvinājuma vai pārskaitījuma veidā atvēlētas Latvijas Republikas likumdošanas aktos paredzētajā kārtībā apstiprinātiem fondiem un programmām; 4 zinātnes, literatūras un mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru izdevumi, kuri saistīti ar šo darbu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu un par kuriem autori saņem autoratlīdzību honorāru.

Minēto izdevumu sastāvu un normas nosaka Latvijas Republikas valdība. Pirms darba ņēmēja ienākuma aplikšanas ar algas nodokli no mēneša ienākuma apjoma tiek atskaitīta darba ņēmēja samaksātā sociālā nodokļa summa un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumi. No saimnieciskās darbības gūtā apliekamā ienākuma noteikšana 1. Fiziskās personas ienākums no saimnieciskās darbības tiek aprēķināts kā šajā pantā noteikto ieņēmumu un izdevumu starpība.

bināro iespēju tirdzniecības platformas ar minimālo depozītu ko jūs varat darīt ar bitkoiniem

Ieņēmumos, kas gūti no saimnieciskās darbības, tiek ieskaitīti: 1 ieņēmumi no preču, darbu un pakalpojumu realizācijas; 2 ieņēmumi no īpašuma un telpu iznomāšanas vai izīrēšanas; 3 summas, kas saņemtas soda naudas veidā. Ja Latvijas Republikas valdība atsevišķu šā panta trešajā pārtikas tirdzniecība paredzēto izdevumu veidiem noteikusi normas, izdevumos tiek ieskaitītas summas, kas nepārsniedz noteiktās normas.

Kā iesniegt gada ienākumu deklarāciju Informācija publicēta Ja veicat saimniecisko darbību vai esat individuālais komersants, vai individuālā uzņēmuma, zemnieku vai zvejnieku saimniecības īpašnieks, kurš maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli IINtad Jums gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti.

Maksātājam jāveic Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktā ieņēmumu un ar ienākuma gūšanu saistīto izdevumu uzskaite. Gada mēneša neapliekamais minimums Maksātāja gada mēneša apliekamajā ienākumā netiek ietverta summa vienas personas gada mēneša neapliekamā minimuma apmērā.

Ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodi

Gada papildu ienākumu veidi minimumu veido mēnešu neapliekamo minimumu summa. Mēneša neapliekamā minimuma apmēru nosaka Latvijas Republikas valdība.

Atvieglojumi maksātājam 1. Maksātājam paredzēti šādi atvieglojumi: 1 par nestrādājošas aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas uzturēšanu — gada mēneša neapliekamā minimuma apmērā par katru šādu personu vienam no apgādniekiem; 2 atvieglojumi invaliditātes sakarā: a I vai II grupas invalīdam — gada mēneša neapliekamā minimuma apmērā; b III grupas invalīdam — divu trešdaļu apmērā no gada mēneša neapliekamā minimuma.

Robots tirdzniecības centrā šā panta pirmajā daļā minētās personas gūst ienākumus, maksātājs uzrāda to ienākumus savā deklarācijā.

Laidienu arhīvs

Maksātāja attaisnoto izdevumu un atvieglojumu pamatojums 1. Maksātāja tiesības uz attaisnoto izdevumu, ar saimnieciskās darbības veikšanu saistīto izdevumu un atvieglojumu izslēgšanu no apliekamā ienākuma pierādāmas dokumentāri un rodas ar brīdi, kad attiecīgie dokumenti iesniegti valsts finansu inspekcijai, algas nodokļa maksātāja tiesības — ar brīdi, kad šādi dokumenti iesniegti darba devējam pamatdarba vietā.

Uz maksātāja iesniegto dokumentu pamata grāmatiņā tās izsniedzējs ieraksta atvieglojumu posteņus, bet darba devējs — šā likuma Par ierakstu pareizību solidāri atbildīgi ir darba devējs un maksātājs. Ja maksātājs dokumentus, papildu ienākumu veidi apstiprina attaisnotos izdevumus un atvieglojumus, pamatotu iemeslu dēļ nav laikus iesniedzis, tie saskaņā ar finansu inspekcijas lēmumu tiek ņemti vērā attiecībā uz laiku no tiesību rašanās brīža, bet ne ilgāku kā par vienu iepriekšējo gadu.

Nodokļa likmes 1. Gada mēneša apliekamais ienākums, kas noteikts kā starpība starp maksātāja gada ienākuma summu un summu, kura aprēķināta saskaņā ar šā likuma Nodokļa pamatlikme 25 procentu apmērā jāmaksā no apliekamā gada mēneša ienākuma, bet algas nodokļa maksātājam — no apliekamā mēneša ienākuma.

Kas jauns, iesniedzot 2020. gada ienākumu deklarāciju

Nodokļa papildlikme 10 procentu apmērā jāmaksā no summas, kas aprēķināta kā starpība starp gada mēneša apliekamā ienākuma summu un summu, kas vienāda ar 20 gada mēneša neapliekamajiem minimumiem. Vērtības izteiksme 1.

Ienākumi, attaisnotie izdevumi un izdevumi, kas izdarīti, veicot individuālo saimniecisko darbību, tiek noteikti Latvijas Republikas naudas vienībās. Ienākumi un izdevumi ārvalstu valūtā tiek pārrēķināti Latvijas Republikas naudas vienībās pēc Latvijas Bankas noteiktā oficiālā kursa, kas ir bijis spēkā ienākuma gūšanas vai izdevumu izdarīšanas dienā. Naturālā mantiskā izteiksmē un pakalpojumu veidā gūtie ienākumi un izdarītie izdevumi tiek novērtēti naudas izteiksmē pēc tirgus cenām, kādas ir bijušas spēkā ienākuma gūšanas vai izdevumu izdarīšanas dienā.

Algas nodokļa ieturēšana un maksāšana saistīto programmu iespējas nodokļa ieturēšana no ienākumiem, kuri nav saistīti ar papildu ienākumu veidi attiecībām 1. Algas nodokļa ieturēšanu un maksāšanu pārskaitīšanu budžetā veic darba devējs, kas nodarbina darba ņēmēju — nodokļa maksātāju.

Algas nodoklis tiek aprēķināts atbilstoši pamatlikmei, bet šā panta ceturtajā daļā paredzētajos gadījumos — arī atbilstoši papildlikmei. Ar algas nodokli apliekamais mēneša ienākums ir: 1 Latvijas Republikā dzīvojošām personām pamatdarba vietā vietā, kur iesniegta papildu ienākumu veidi — papildu ienākumu veidi starp kalendārā mēneša papildu ienākumu veidi un mēneša neapliekamā minimuma, šā likuma Summu, kas aprēķināta kā starpība starp šā panta trešās daļas 3. Algas nodoklis iemaksājams budžetā reizi mēnesī, papildu ienākumu veidi bankā tiek saņemta nauda iedzīvotāju ienākumu izmaksai.

Darba devēji, kas iedzīvotāju ienākumus izmaksā no kases ieņēmumiem, nesaņemot naudu bankā, iemaksā algas nodokli budžetā nākamajā papildu ienākumu veidi pēc algas izmaksas. Darba devējs par darba ņēmējam izmaksātajām summām, kā arī par atskaitītajām summām un nomaksāto nodokli izdara attiecīgu ierakstu grāmatiņā vai gada kartē. Gadam beidzoties, darba devējs izdod darba ņēmējam, kā arī nosūta valsts finansu inspekcijai pēc savas atrašanās vietas paziņojumu par algas nodokli, kas samaksāts darba attiecību pastāvēšanas periodā, kopā ar paziņojumu par algas nodokli darba devējs nosūta arī maksātāja algas nodokļa karti.

Paziņojums par algas nodokli tiek nogādāts adresātam ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1. Ja darba attiecības izbeigušās pirms gada beigām, darba devējs grāmatiņā izdara ierakstu par algas nodokļa samaksāšanu un grāmatiņu izsniedz darba ņēmējam atlaišanas dienā.

 • Ienākumi — Vikipēdija
 • Kā radīt pasīvos ienākumus? | Ferratum Bank
 • Seši noderīgi padomi, lai hobijs kļūtu par biznesu | Preses relīzes | Mediju telpa | Citadele grupa

Darba ņēmēja algas nodokļa karti darba devējs kopā ar paziņojumu par algas nodokli nosūta valsts finansu inspekcijai pēc savas atrašanās vietas. Paziņojuma norakstu par algas nodokli darba devējs izsniedz darba ņēmējam, izbeidzoties darba attiecībām.

 • Latvijas valsts portāls
 • Par iedzīvotāju ienākuma nodokli
 • Kas jauns, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju - LV portāls

Darba devējs izsniedz valsts finansu inspekcijai pēc savas atrašanās vietas izziņu par summām, kas izmaksātas personām, kurām Latvijas Republika nav pastāvīgā dzīvesvieta, no šīm summām izdarītajiem atskaitījumiem un samaksāto nodokli.

Uz paziņojuma par algas nodokli valsts finansu inspekcija pēc darba devēja atrašanās vietas izdara atzīmi, apliecinot, ka nodoklis ir samaksāts, un pārsūta šo paziņojumu papildu ienākumu veidi finansu inspekcijai pēc darba ņēmēja dzīvesvietas, ja tā ir citā administratīvajā rajonā. Personu ienākumi, kurus izmaksā uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības iestādes, organizācijasja tie nav saistīti ar darba attiecībām un nav atbrīvoti no aplikšanas ar nodokli, apliekami ar nodokli ienākumu izmaksas vietā atbilstoši nodokļa pamatlikmei.

Šo ienākumu skaitā ietilpst: 1 autoratlīdzība honorārsarī atlīdzība par autora pārdotajiem lietišķās un dekoratīvās mākslas darbiem un tautas daiļamatniecības izstrādājumiem; 2 autoratlīdzība honorārskuru izmaksā autortiesību mantiniekiem; 3 atlīdzība, kuru izmaksā sagādes un citas organizācijas par medījumu jēlādām, medījumiem un to gaļu, medību trofejām, zoobarību un citu savvaļā iegūto produkciju; 4 apdrošināšanas atlīdzība pēc uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību iestāžu, organizāciju noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem.

 1. Kas ir pasīvie ienākumi un kā tos radīt? - putrasprogramma.lv
 2. Ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodi | Valsts ieņēmumu dienests
 3. Izmanto, izmaksājot ienākumu par nodotajiem metāllūžņiem likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8.
 4. VID: par grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” - LV portāls
 5. Par iedzīvotāju ienākuma nodokli - Latvijas Vēstnesis

Nodokli iepriekšminētajā kārtībā papildu ienākumu veidi, arī izmaksājot atlīdzību par steidzama, īslaicīga un vienreizēja darba izpildīšanu bez nodokļa kartes iesniegšanas, kad samaksu par darbu izmaksā tūlīt pēc darba izpildīšanas.

Uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības iestādes, organizācijas par personām izmaksātajiem ienākumiem, kas minēti šā panta desmitajā daļā, un no tiem ieturēto nodokli maksātājam izsniedz dokumentu un nosūta par to paziņojumu valsts finansu inspekcijai pēc savas atrašanās vietas ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša Uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības iestādes, organizācijas par papildu ienākumu veidi izmaksātajām summām, no kurām nav ieturēts nodoklis, bez nodokļa ieturēšanas, ja tās saistītas ar personu saimniecisko darbību, nosūta paziņojumu valsts finansu inspekcijai pēc savas atrašanās vietas ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša Nodokļa aprēķināšana no saimnieciskās darbības ienākuma un tā maksāšana avansā 1.

Līdz taksācijas gada 1. Ja maksāšanas periodā faktiskais ienākuma lielums mainās, maksātājs iesniedz precizētu nodokļa avansa maksājumu pārrēķinu. Valsts finansu inspekcija mēneša laikā, pamatojoties uz iesniegtajiem maksātāja aprēķiniem par avansa maksājumu lielumu un tās rīcībā esošajiem datiem, precizē avansa maksājumu lielumu un paziņojumu par to nosūta maksātājam.

Kādos gadījumos var atgūt no valsts pārmaksātos nodokļus?

Maksātājs patstāvīgi iemaksā budžetā aprēķinātos nodokļa avansa maksājumus par taksācijas gadu šādos termiņos: ne vēlāk ka Maksātāji, kuri saņem patentu individuālā darba veikšanai, līdz patenta saņemšanai samaksā patentmaksu, kas ir ienākuma nodokļa avansa maksājums. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas rezumējošā kārtība 1. Nodokļa aprēķināšanu un iemaksāšanu budžetā rezumējošā kārtībā veic maksātājs. Atbilstoši šim likumam nodoklis tiek aprēķināts par gada apliekamā ienākuma kopējo apjomu, un tas tiek atspoguļots deklarācijā.

Maksātājs ne vēlāk kā 15 papildu ienākumu veidi laikā no deklarācijas iesniegšanas brīža pastāvīgi iemaksā budžetā aprēķinātā nodokļa summu.

Top 5 veidi, kā gūt pasīvos ienākumus internetā

Turklāt šī summa ir samazināma par to nodokļa daļu, kuru taksācijas gada laikā darba devēji samaksājuši kā algas nodokli, vai pats maksātājs — kā avansu, arī kā patentmaksu. Ja rezumējošā kārtībā aprēķinātā nodokļa summa pēc pārbaudes izrādās mazāka par avansā samaksāto, valsts finansu inspekcija atmaksā maksātājam starpību, kas radusies trīs mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas brīža.

Starpība starp avansā samaksāto un rezumējošā kārtībā aprēķināto nodokļa summu netiek kompensēta maksātājam, kuram taksācijas gadā ienākuma gūšanas periods Latvijas Republikā ir bijis mazāks par dienām, kā arī patentmaksas maksātājam.

Deklarācija ar tai pievienotajiem dokumentiem, kas apliecina nodokļa iemaksāšanu budžetā, iesniedzama valsts finansu inspekcijai pēc maksātāja dzīvesvietas ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1. Deklarācijai ir pievienojami vai reizē ar to iesniedzami dokumenti, kas apliecina: 1 maksātāja tiesības uz atvieglojumiem; 2 taksācijas gada laikā izdarītos attaisnotos izdevumus; 3 kā avansu, arī kā algas papildu ienākumu veidi un patentmaksu samaksāto nodokli.

Ja maksātājs taksācijas gada laika ir mainījis dzīvesvietu, deklarācija jāiesniedz valsts finansu inspekcijai pēc iepriekšējās dzīvesvietas. Atbrīvojumi no ienākuma papildu ienākumu veidi 1.

Es izmēģināju Forex

Tiesības neiesniegt deklarāciju ir šādām iedzīvotāju kategorijām: 1 personām, kuras ir jaunākas par 16 gadiem; 2 personām, kurām taksācijas gadā ienākuma gūšanas periods Latvijas Republikā ir bijis mazāks par dienām, izņemot personas, kuras guvušas šā likuma papildu ienākumu veidi.

Šā panta pirmajā daļā minētajām personām, izņemot personas, kuras ir jaunākas par 16 gadiem, jāiesniedz valsts finansu inspekcijai pēc savas dzīvesvietas paziņojums par deklarācijas neizpildīšanu.

Kontrolējošā finansu iestāde Valsts finansu inspekcija pēc maksātāja dzīvesvietas: 1 pārbauda deklarācijā uzrādīto datu ticamību un pareizību; 2 veic iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas kontroli; 3 veic šā likuma Deklarācijas kontrolēšana Valsts finansu inspekcija pārbauda iesniegtajā deklarācijā uzrādītos datus, pamatojoties uz saņemto grāmatiņu un nodokļa kartēm, ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālu, apsekošanas, pārbaužu un citu inspekcijas rīcībā esošo informāciju.

Deklarācijas koriģēšana 1. Maksātāja pienākums ir 30 dienu laikā no izlabotās deklarācijas saņemšanas brīža iemaksāt budžetā trūkstošo nodokļa summu un par to ziņot valsts finansu inspekcijai. Ja maksātājs rezumējošā kārtībā kļūdaini iemaksājis budžetā lielāku nodokļa summu, nekā likumā noteikts, kļūdaini iemaksātā summa ir saņemama atpakaļ, bet ne vairāk kā par trim gadiem.

Konstatējot likuma pārkāpumus, ienākumu nepilnīgu uzrādīšanu vai slēpšanu un citus pārkāpumus, valsts finansu inspekcija sastāda aktu par pārkāpumu un pieņem attiecīgu lēmumu par turpmāko rīcību.

Starpvalstu līgumu piemērošana 1. Ja starpvalstu līgums, kura dalībvalsts ir Latvijas Republika, paredz ienākuma aplikšanas kārtību, kas atšķiras no šajā likumā noteiktās kārtības, piemērojamas starpvalstu līguma normas.

Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojošo personu ienākumi, kas gūti ārvalstīs, tiek aplikti ar nodokli Latvijas Republikā, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar noslēgtajiem starpvalstu līgumiem noteikta citāda aplikšanas kārtība.

Ja ienākums, kas gūts ārvalstī, ir aplikts ar šīs valsts nodokļiem, tad šie nodokļi uzskatāmi par attaisnotiem izdevumiem un par ārvalstī samaksāto nodokļu summu attiecīgi samazināms Latvijas Republikā ar nodokli apliekamais ienākums. Ja ārvalstī samaksātais nodoklis ir lielāks par Latvijas Republikā aprēķināto nodokli, apliekamais ienākums Latvijas Republikā netiek samazināts. Nodokļa samaksāšanu apliecina ārvalsts nodokļu iekasēšanas institūcijas apstiprināts dokuments.

Nodokļa maksāšanas vieta Nodokļa summa tiek iemaksāta un sadalīta starp dažādu līmeņu budžetiem pēc maksātāja dzīvesvietas. Nodokļa summa, kas ieturēta no personām, kurām Latvijas Republika nav pastāvīgā dzīvesvieta, tiek papildu ienākumu veidi un sadalīta starp dažādu līmeņu budžetiem pēc darba devēja atrašanās vietas.

Nodokļa sadalīšana 1.

VID: par grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

Nodokļa summa tiek sadalīta starp dažādu līmeņu budžetiem šādi: 1 nodokļa summa, kas noteikta atbilstoši pamatlikmei, tiek ieskaitīta zemākā līmeņa pašvaldības budžetā pēc maksātāja dzīvesvietas; 2 nodokļa summa, kas noteikta atbilstoši papildlikmei, tiek ieskaitīta valsts budžetā; 3 patentmaksa tiek ieskaitīta tās pašvaldības budžetā, kas izsniegusi patentu.

Papildu ienākumu veidi likuma papildu ienākumu veidi Pašvaldību tiesības Pašvaldībām ir tiesības savā teritorijā noteikt taksācijas gadam samazinātu nodokļa pamatlikmi. Darba devēja pienākumi 1. Darba devēja pienākums ir šajā likumā noteiktajos labākās biznesa idejas, kā nopelnīt naudu un kārtībā: 1 aprēķināt, ieturēt un iemaksāt budžetā algas nodokli no darba ņēmējam izmaksātajām summām, norādot maksātāja dzīvesvietu; 2 informēt darba ņēmēju un kontrolējošo valsts finansu inspekciju pēc savas atrašanās vietas par taksācijas gadā darba ņēmējam izmaksātajām summām un no tām budžetā iemaksāto algas nodokli.

video apmācība, kā nopelnīt naudu par binārajām opcijām tirdzniecības iespēju video

Pārskaitīt ieskaitīt budžetā nodokli no darba devēja līdzekļiem, neieturot to no darba ņēmēja, ir aizliegts. Maksātāja tiesības Maksātājam ir šādas tiesības: 1 iesniegt valsts finansu inspekcijai motivētu prasību sadalīt taksācijas gadam noteikto apliekamo ienākumu pa iepriekšējiem gadiem, ja minētais ienākums gūts vairāku gadu darba rezultātā; 2 pēc deklarācijas iesniegšanas prasīt valsts finansu inspekcijai kompensēt taksācijas gada laikā pārmaksāto nodokļa summu; 3 pieprasīt, papildu ienākumu veidi valsts finansu inspekcija atmaksā rezumējošā kārtībā kļūdaini samaksāto nodokļa summu; 4 iepazīties ar valsts finansu inspekcijas veikto pārbaužu aktiem, ciktāl šīs pārbaudes attiecas uz maksātāju; 5 pārsūdzēt likumdošanas aktos paredzētajā kārtībā valsts finansu inspekcijas lēmumus.

Kā radīt pasīvos ienākumus?

Nesamaksāto nodokļa summu tirdzniecības konkurence kārtība 1. Avansā ieturētais, bet budžetā laikā neiemaksātais vai neieturētais algas nodoklis ir piedzenams no darba devēja līdzekļiem divkāršā apmērā līdz ar soda naudu par maksājuma nokavēšanu. Avansā lieki ieturētais papildu ienākumu veidi atmaksājams maksātājam ne vairāk kā par vienu gadu no brīža, kad atklāta nodokļa nepareizā ieturēšana.

Rezumējošā kārtībā kļūdaini aprēķinātais nodoklis ir atmaksājams vai piedzenams ne vairāk kā par trim pēdējiem gadiem. Maksātājam, kas laikā nav iesniedzis deklarāciju, valsts finansu inspekcija piesūta maksājuma paziņojumu, kurā nodokļa lielums aprēķināts pēc tās rīcībā esošajiem datiem par maksātāja apliekamo ienākumu. Laikā neieturētās vai budžetā neiemaksātās summas no darba devēja tiek iekasētas bezstrīda papildu ienākumu veidi.

Ja maksātājs nav laikā samaksājis nodokli, tiek piemērota piespiedu piedziņa likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā. Maksātāja atbildība 1. Par apliekamā ienākuma objektu slēpšanu, kā arī par to, ka nav laikā iesniegti likumā noteiktie informācijas, uzskaites, pārskata vai kontroles dokumenti, un par izvairīšanos iesniegt šajā likumā noteikto informāciju vai dokumentus maksātājs vai darba devējs tiek saukti pie atbildības saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu.

Faktiski gūtā apliekamā ienākuma slēpšanas gadījumā slēptais ienākums tiek pilnīgi atsavināts, un maksātājam tiek uzlikts naudas sods slēptā apliekamā ienākuma apmērā, bet atkārtota pārkāpuma gadījumā — naudas sods divkāršā apmērā.

Par deklarācijas savlaicīgu neiesniegšanu maksātājam tiek uzlikts naudas sods 3 procentu apmērā no viņa gada apliekamā ienākuma.

bināro opciju signālu pārskats cik katru dienu nopelnīt internetā

Par nodokļa maksājumu nokavēšanu iekasē nokavējuma naudu — 0,3 procentus no nodokļa summas par katru kavējuma dienu. Darba devēja atbildība 1.

Par laikā neieturēto, nepilnīgi ieturēto vai budžetā nepārskaitīto nodokļu summām valsts finansu inspekcija uzliek soda naudu — procentus no attiecīgajam summām — un piedzen bezstrīda kārtībā.

Jums var būt interesanti