Emitenta parāda iespēja

Vērtspapīru iegrāmatošana Nasdaq CSD

Laidienu arhīvs

Apstiprināti: Rīgas Fondu biržas padomes sēdē Finanšu instrumentu kotēšana Finanšu instrumentu emitenta parāda iespēja — finanšu instrumentu iekļaušana Rīgas Fondu biržas turpmāk tekstā — Birža regulētajos tirgos un tirdzniecība ar šiem finanšu instrumentiem.

Tirdzniecība notiek Oficiālā saraksta, Otrā saraksta, Brīvā saraksta, Pirmsaraksta, Ieguldījumu fondu saraksta vai Uzraudzības saraksta ietvaros.

Biržas regulētie tirgi Biržas izveidotie finanšu instrumentu saraksti turpmāk tekstā — saraksti. Kotētie finanšu instrumenti Kotētie finanšu instrumenti emitenta parāda iespēja finanšu instrumenti, kuri ir iekļauti Biržas sarakstos un ar kuriem var notikt tirdzniecība Biržā.

Parāda vērtspapīri Parāda vērtspapīri — ķīlu zīmes, obligācijas u. Emitenti Emitenti — akciju sabiedrības, kas iesniegušas pieteikumu par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu Biržā vai kuru izlaistie finanšu instrumenti tiek kotēti Biržā.

Prasības, kas attiecas uz akciju sabiedrībām, pēc iespējas jāpiemēro arī cita veida uzņēmējdarbības formu uzņēmumiem komercsabiedrībām. Kapitalizācija Kapitalizācija tiek noteikta, reizinot emitenta visu akciju skaitu ar šo akciju cenu. Noteikumu piemērošana Finanšu instrumentu kotēšanas noteikumi tālāk tekstā — noteikumi ir izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma turpmāk tekstā — likuma Šie noteikumi nosaka prasības finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanai, apturēšanai un finanšu instrumentu izslēgšanai no Biržas sarakstiem, kā arī finanšu instrumentu emitentu tiesības un pienākumus attiecībā pret Biržu.

Korporatīvie parāda vērtspapīri un to tirgus Latvijā

Biržā kotējamie finanšu emitenta parāda iespēja Biržā var tikt kotēti šādi finanšu instrumenti: 2. Lēmums par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu Biržā Emitents iesniedz Biržas valdei pieteikumu par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu.

Biržas valde pieņem lēmumu par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu desmit dienu laikā kopš minētā pieteikuma iesniegšanas dienas. Ja Biržas valde pieprasa no emitenta papildu informāciju, lēmuma par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu pieņemšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad Biržas valde saņem pieprasīto papildu informāciju. Biržas valde var noraidīt emitenta pieteikumu par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu, ja šie finanšu instrumenti neatbilst tirgus drošības elastīgas iespējas vai ieguldītāju interešu aizsardzībai.

Apelācija Emitentam ir tiesības iesniegt Biržas valdes lēmumus izskatīšanai Biržas padomē 10 dienu laikā pēc šo lēmumu pieņemšanas dienas. Apelācijas izskatīšanai Biržas valde sasauc Biržas padomi 10 dienu laikā pēc apelācijas saņemšanas. Līgums par finanšu instrumentu kotēšanu Biržā Emitentam jānoslēdz ar Biržu rakstveida līgums par finanšu instrumentu kotēšanu Biržā un jāapņemas ievērot Biržas noteikumus un nolikumus un pildīt saistības pret Biržu. Kotēšanas uzsākšanas prasības Emitentiem visu tā finanšu instrumentu kotēšanas laiku Biržā jāievēro šajos noteikumos noteiktās finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanas prasības.

  • Emisijas prospektā iekļaujamā informācija vērtspapīru laišanai publiskajā apgrozībā 1.
  • Pinokio bināro opciju stratēģijas

Kotēšanas uzsākšanas maksa un gada maksa 2. Maksa par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu jāsamaksā pēc Biržas valdes lēmuma par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu pieņemšanas un piecu darba dienu laikā pēc Biržas paziņojuma saņemšanas. Kotēšanas uzsākšanas maksa netiek atmaksāta. Emitents, kura finanšu instrumenti tiek kotēti Biržā, maksā Biržai gada maksu. Finanšu instrumentu pārcelšana uz citu Biržas sarakstu Biržas valde var pārcelt finanšu instrumentus uz citu sarakstu pēc emitenta lūguma vai pēc savas iniciatīvas, emitenta parāda iespēja finanšu instrumenti neatbilst attiecīgā saraksta prasībām vai emitents vēlas kotēt savus finanšu instrumentus citā sarakstā.

Izņēmumi Ja šo noteikumu piemērošanas rezultātā rodas situācija, ka emitents, kura finanšu instrumenti tiek kotēti valstī, kura ietilpst Eiropas ekonomiskajā zonā vai kādā citā valstī, ir spiests rīkoties pretēji šīs valsts regulētā tirgus organizētāja noteikumiem, kurš pirmais uzsāka emitenta finanšu instrumentu kotēšanu, Biržas valde var atsevišķos gadījumos īpašu iemeslu dēļ pieļaut izņēmumus no šo noteikumu prasībām.

Tomēr šādi izņēmumi nedrīkst radīt būtiskus emitenta parāda iespēja Latvijas Republikas finanšu instrumentu tirgum.

variantu pārtraukuma punkts

Šādos izņēmuma gadījumos emitents apņemas ievērot Latvijas Republikā tos principus, kuri atbilst attiecīgās valsts regulētā tirgus organizētāja, kurš pirmais uzsāka emitenta finanšu instrumentu kotēšanu, prasībām. Publiskā apgrozībā esošās emitenta akcijas Aprēķinot noteikumu 3.

Akciju kotēšanas uzsākšana Oficiālajā sarakstā 3.

Finanšu instrumenti

Pieteikuma iesniegšana un lēmuma par kotēšanas uzsākšanu pieņemšana Latvijas Republikas vai ārvalstu emitents iesniedz Biržai pieteikumu par akciju kotēšanas uzsākšanu Biržas Oficiālajā sarakstā. Biržas valde pieņem lēmumu uzsākt attiecīgā emitenta akciju kotēšanu Biržas Oficiālajā sarakstā.

Emitenta lēmuma paziņošana Emitents nekavējoties paziņo masu informācijas līdzekļiem par lēmumu iesniegt Biržai pieteikumu par akciju kotēšanas uzsākšanu Biržas Oficiālajā sarakstā, kā arī par faktu, ka pieteikums par akciju kotēšanas uzsākšanu ir iesniegts Biržai. Kotēšanas uzsākšanas prasības 3. Biržas valde pieņem lēmumu atļaut uzsākt tikai to pārvedamu vērtspapīru kotēšanu, kuriem varētu būt pietiekami liels pieprasījums un piedāvājums, kas emitenta parāda iespēja tiem noteikt pamatotu cenu.

Emitentam un tā izlaistajām akcijām jāatbilst šādām prasībām: 1 emitenta kapitalizācija ir vismaz 4 četri miljoni eiro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas kursa dienā, emitenta parāda iespēja tirgus organizētājs pieņem lēmumu par akciju iekļaušanu Oficiālajā sarakstā; 2 publiskajā apgrozībā ir vismaz 25 procenti tās kategorijas akciju, kuras emitents vēlas uzsākt kotēt Biržā.

praktiskās mācības tirdzniecībā

Biržas valde var pieļaut mazāku akciju daudzumu publiskajā apgrozībā, ja tajā ir pietiekami liels skaits šīs kategorijas akciju. Gada pārskatiem jāaptver pārskata periodi, kas nedrīkst būt mazāki par divpadsmit mēnešiem; 8 emitents vismaz pēdējos trīs gadus ir veicis uzņēmējdarbību; 9 emitenta akcijām ir jābūt brīvi atsavināmām. Lemjot par atļauju emitenta parāda iespēja kotēt emitenta akcijas, Biržas valde var īpaša iemesla dēļ pieļaut izņēmumus no 3.

Kotēšanas uzsākšanai iesniedzamie dokumenti 3. Lai saņemtu atļauju akciju kotēšanas uzsākšanai, emitentam jāiesniedz Biržai šādi dokumenti: 1 emitenta valdes ziņojums par kapitālsabiedrības darbības emitenta parāda iespēja tekošajam un nākamajam pārskata periodam; 2 emitenta lielāko akcionāru saraksts, kuriem pieder vismaz 5 procenti no kapitālsabiedrības balsstiesīgo akciju skaita, norādot tiem piederošo akciju skaitu un šo akciju attiecību procentos pret kopējo akciju skaitu kapitālsabiedrībā; 3 ziņojums par emitenta un tā akciju atbilstību 3.

tirdzniecības monitori

Ja emitentam ir valdošais uzņēmums komercsabiedrībaemitentam jāiesniedz Biržai valdošā uzņēmuma komercsabiedrības emitenta parāda iespēja ievērot Biržas noteikumus un nolikumus, kuri jāievēro emitentiem. Ja emitenta valdošais uzņēmums komercsabiedrība ietilpst kādā koncernā, emitentam jāiesniedz Biržai šī koncerna valdošā uzņēmuma komercsabiedrības lēmums par Biržas noteikumu un nolikumu ievērošanu; 9 emitenta valdošā uzņēmuma komercsabiedrības lēmums un emitenta lēmums par to, ka emitentam kā koncerna dalībniekam nebūs pienākuma veikt ieguldījumus valdošajā uzņēmumā komercsabiedrībā ; 10 ziņojums, kas apliecina, ka emitenta akcijas ir reģistrētas Latvijas Centrālajā depozitārijā vai citā starptautiski atzītā norēķinu sistēmā, ar kuru Biržai vai Latvijas Centrālajam depozitārijam ir tiesiskas attiecības, vai Latvijas Centrālā depozitārija apliecinājums, ka pārvedamie vērtspapīri ir pieejami tā norēķinu sistēmā; 11 emisijas prospekts vai prospekts.

Biržas valde var īpaša iemesla dēļ noteikt, ka pieteikumam par akciju kotēšanas uzsākšanu nav nepieciešams pievienot kādu no 3. Biržas valdei ir tiesības no emitenta pieprasīt arī citu būtisku informāciju, kas 3.

  1. Likmes un opcijas depozīta attiecība
  2. Kas ir jāzin?
  3. Likumā lietotie termini 1 Likumā ir lietoti šādi termini: 1 kategorija — viena veida finanšu instrumenti, kuros nostiprinātas viena un tā paša veida tiesības ar vienādiem šo tiesību īstenošanas noteikumiem; 2 ieguldījumu brokeru sabiedrība — kapitālsabiedrība, kas regulāri un profesionāli sniedz ieguldījumu pakalpojumus; 3 dalībvalsts — Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts; 4 izcelsmes dalībvalsts — dalībvalsts saskaņā ar šā likuma 3.

Oficiālajā sarakstā kotēto akciju skaita palielināšana 3. Ja notiek jauna Biržā kotēto akciju kategorijas emisija, emitents ne vēlāk kā viena gada laikā vai pēc tam, kad emitenta parāda iespēja kļūst brīvi atsavināmas, iesniedz Biržai pieteikumu par jaunās akciju emisijas kotēšanas uzsākšanu Biržā. Bez atsevišķa pieteikuma akciju kotēšanu Biržā var uzsākt, ja emitents palielina savu pamatkapitālu, emitējot tās emitenta parāda iespēja kategorijas akcijas vai prēmijakcijas, kuras ir jau iepriekš kotētas Biržā, un ar šīm akcijām saistītas konvertējamās obligācijas.

Parāda vērtspapīru kotēšanas uzsākšana Oficiālajā sarakstā 3. Pieteikuma iesniegšana un lēmuma par kotēšanas uzsākšanu pieņemšana Latvijas Republikas vai ārvalstu emitents iesniedz Biržai pieteikumu par parāda vērtspapīru kotēšanas uzsākšanu Biržas Oficiālajā sarakstā.

Biržas valde pieņem lēmumu uzsākt attiecīgā emitenta parāda vērtspapīru kotēšanu Biržas Oficiālajā sarakstā.

aļņu medību tirdzniecība

Kotēšanas uzsākšanas prasības Emitentam un tā izlaistajiem parāda vērtspapīriem jāatbilst šādām prasībām: 1 pieteikumam jāattiecas uz visiem parāda vērtspapīriem, kas autoden interneta ieņēmumu pārskati vienā emisijā; 2 parāda vērtspapīru emisijas minimālais apjoms ir divi simti tūkstoši eiro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas kursa dienā, kad tirgus organizētājs pieņem lēmumu par parāda vērtspapīru iekļaušanu Oficiālajā sarakstā; 3 parāda vērtspapīriem jābūt brīvi atsavināmiem; 4 parāda vērtspapīru emitentam jābūt maksātspējīgam; 5 konvertējamās obligācijas var uzsākt kotēt, ja ar tām saistītās akcijas tiek kotētas Oficiālajā sarakstā vai tiek uzsāktas kotēt Oficiālajā sarakstā vienlaikus ar konvertējamām obligācijām; 6 emitents vismaz pēdējos trīs gadus ir veicis uzņēmējdarbību.

Lai saņemtu atļauju parāda vērtspapīru kotēšanas uzsākšanai, emitentam jāiesniedz Biržai šādi dokumenti: 1 ziņojums par emitenta un tā parāda vērtspapīru atbilstību 3.

Obligācija

Parāda vērtspapīru programmas 3. Biržas valde, pamatojoties uz emitenta pieteikumu par parāda vērtspapīru programmu un atsevišķiem pieteikumiem par parāda vērtspapīru kotēšanas uzsākšanu Biržā, var pieņemt lēmumu uzsākt kotēt Biržā vairākas parāda vērtspapīru emisijas vērtspapīrus, kuri tiks izlaisti saskaņā ar līgumu par parāda vērtspapīru programmu.

Šāds lēmums var būt spēkā ne ilgāk kā vienu gadu kopš lēmuma pieņemšanas dienas. Biržas valde pieņem lēmumu atļaut uzsākt kotēt Biržā vairākus parāda vērtspapīru emisijas vērtspapīrus, kuri tiks izlaisti saskaņā ar līgumu par parāda vērtspapīru iespējas ar reālu bonusu, ja: 1 starp emitentu un emisijas organizētāju ir noslēgts rakstisks līgums.

izveidojot padomdevēju binārām opcijām

Par emisijas organizētāju jāizvēlas kāds no Biržas biedriem; 2 katras emisijas parāda vērtspapīri atbilst 3. Līgumā par parāda vērtspapīru programmu jānorāda maksimālais parāda vērtspapīru emisijas vērtspapīru apjoms, kādā var tikt emitēti parāda vērtspapīri un var tikt iesniegti pieteikumi Biržā algotrading apmācība parāda vērtspapīru kotēšanas uzsākšanu.

Lai saņemtu atļauju parāda vērtspapīru kotēšanas uzsākšanai parāda gatavot un nopelnīt mājās programmas ietvaros, emitentam jāiesniedz Biržai šādi dokumenti: 1 ziņojums par emitenta emitenta parāda iespēja tā parāda vērtspapīru atbilstību 3.

Vērtspapīru iegrāmatošana Nasdaq CSD

Pirms tirdzniecības uzsākšanas ar parāda vērtspapīriem, kuri izlaisti atsevišķā emisijā parāda vērtspapīru programmas ietvaros, emitentam jāiesniedz Biržai 3. Biržas valde pieņem lēmumu par datumu, kurā tiks uzsākta tirdzniecība ar parāda vērtspapīriem, kuru kotēšanas uzsākšanai saņemts pieteikums saskaņā emitenta parāda iespēja parāda vērtspapīru programmu.

Akciju kotēšanas uzsākšana Otrajā sarakstā 4. Pieteikuma iesniegšana un lēmuma par kotēšanas uzsākšanu pieņemšana Latvijas Republikas vai ārvalstu emitents iesniedz Biržai pieteikumu par akciju kotēšanas uzsākšanu Biržas Otrajā sarakstā. Biržas valde pieņem lēmumu uzsākt attiecīgā emitenta akciju kotēšanu Biržas Otrajā sarakstā. Emitenta parāda iespēja lēmuma paziņošana Emitents nekavējoties paziņo masu informācijas līdzekļiem par lēmumu iesniegt Biržai pieteikumu par akciju kotēšanas uzsākšanu Biržas Otrajā sarakstā, kā arī par faktu, ka pieteikums par akciju kotēšanas uzsākšanu ir iesniegts Biržai.

Kotēšanas uzsākšanas prasības 4. Emitentiem un tā izlaistajām akcijām jāatbilst šādām prasībām: 1 emitenta kapitalizācija ir vismaz 1 viens miljons eiro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas kursa dienā, kad tirgus organizētājs pieņem lēmumu par akciju iekļaušanu Otrajā sarakstā; 2 publiskajā apgrozībā ir vismaz 15 procenti tās kategorijas akciju, kuras emitents vēlas uzsākt kotēt Biržā.

Biržas valde var pieļaut mazāku akciju daudzumu publiskajā apgrozībā, ja tajā ir pietiekami liels skaits šīs kategorijas akciju; 3 emitents ir maksātspējīgs; 4 emitents uzņēmējdarbībā gūst peļņu vai emitentam ir izredzes sasniegt pietiekamu peļņas apjomu; 5 emitentam ir pietiekami liels apgrozāmo līdzekļu apjoms; 6 emitents ir sagatavojis divus zvērināta revidenta finam binārās opcijas gada pārskatus saskaņā ar emitenta reģistrācijas valsts grāmatvedības standartiem.

Parāda vērtspapīri

Gada pārskatiem jāaptver pārskata periodi, kas nedrīkst būt mazāki par divpadsmit mēnešiem; 7 emitents vismaz pēdējos divus gadus ir veicis uzņēmējdarbību; 8 emitenta akcijām jābūt brīvi atsavināmām. Lemjot par atļauju uzsākt kotēt emitenta akcijas, Biržas valde īpaša iemesla dēļ var pieļaut izņēmumus no 4. Kotēšanas uzsākšanai iesniedzamie dokumenti 4.

pārskati par binārajām iespējām 2022. gadam

Lai saņemtu atļauju akciju kotēšanas uzsākšanai, emitentam jāiesniedz Biržai šādi dokumenti: 1 emitenta valdes ziņojums par uzņēmuma darbības prognozēm tekošajam un nākamajam pārskata periodam; 2 emitenta lielāko akcionāru saraksts, kuriem pieder vismaz 5 procenti no kapitālsabiedrības balsstiesīgo akciju skaita, norādot tiem piederošo akciju skaitu un šo akciju attiecību procentos pret kopējo akciju skaitu kapitālsabiedrībā; 3 ziņojums par emitenta un tā akciju atbilstību 4.

Ja emitenta valdošais uzņēmums komercsabiedrība ietilpst kādā koncernā, emitentam jāiesniedz Biržai šī koncerna valdošā uzņēmuma komercsabiedrības lēmums par Biržas noteikumu un nolikumu ievērošanu; 9 emitenta valdošā uzņēmuma komercsabiedrības lēmums un emitenta lēmums par to, ka emitentam kā koncerna dalībniekam nebūs pienākuma veikt ieguldījumus valdošajā uzņēmumā komercsabiedrībā ; 10 ziņojums, kas apliecina, emitenta parāda iespēja emitenta akcijas ir reģistrētas Latvijas Centrālajā depozitārijā vai citā starptautiski atzītā norēķinu sistēmā, ar kuru Biržai vai Latvijas Centrālajam depozitārijam ir tiesiskas attiecības, vai Latvijas Centrālā depozitārija apliecinājums, ka pārvedami vērtspapīri ir pieejami tā norēķinu sistēmā; 11 emisijas prospekts vai prospekts.

Biržas valde īpaša iemesla dēļ var noteikt, ka pieteikumam par akciju kotēšanas uzsākšanu nav nepieciešams pievienot kādu no 4. Biržas emitenta parāda iespēja parāda iespēja ir tiesības no emitenta pieprasīt arī citu būtisku informāciju, kas 4. Otrajā sarakstā kotēto akciju skaita palielināšana 4.

Bez atsevišķa pieteikuma akciju kotēšanu Biržā var uzsākt, ja emitents palielina savu pamatkapitālu, emitējot tās pašas kategorijas akcijas vai prēmijakcijas, kuras jau iepriekš ir kotētas Biržā, un ar šīm akcijām saistītas konvertējamās obligācijas.

Pieteikuma iesniegšana un lēmuma par kotēšanas uzsākšanu pieņemšana Latvijas Republikas vai ārvalstu emitents iesniedz Biržai pieteikumu par akciju kotēšanas uzsākšanu Biržas Brīvajā sarakstā.

Biržas valde pieņem lēmumu uzsākt attiecīgā emitenta akciju kotēšanu Biržas Brīvajā sarakstā.

Jums var būt interesanti