Pārtikas tirdzniecība

pārtikas tirdzniecība

Likumā ir lietoti šādi termini: 1 izslēgts ar Pārejas noteikumu Šā likuma mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas un cilvēka veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgas pārtikas apriti, novēršot risku, veicinot tirdzniecību un aizsargājot patērētāju intereses.

Jautājumus par pārtikas apriti un tās uzraudzību, kuri nav regulēti šajā likumā, reglamentē Eiropas Savienības regulas: Eiropas Parlamenta un Padomes III nodaļa Pārtikas tirdzniecība un tās aprite 4. Valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību nosaka Ministru kabinets. Grozījums par trešās daļas izslēgšanu stājas spēkā Pārtikas uzņēmumu atzīst, atzīšanas numuru piešķir un atzīšanas apliecību pēc uzņēmuma pieprasījuma izsniedz Pārtikas un veterinārais dienests.

  • Pārtikas Tirdzniecības serviss, SIA, - par uzņēmumu
  • Lielam iedzīvotāju skaitam, dodoties uz mazajiem veikaliem, kur noliktavas un plauktu ietilpība nav piemērota šādam pircēju pieplūdumam, nebūs iespējams nodrošināt nepieciešamo pārtikas preču apjomu pircējiem mazajos veikalos.
  • Pārtikas izplatīšanas uzņēmumu grupā ietilpst: pārtikas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumi sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi Veicot pārbaudes pārtikas tirdzniecības uzņēmumos, Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori pārliecinās, vai uzņēmumi savā darbībā ievēro higiēnas prasības, vai pārtikas produkti tiek uzglabāti atbilstoši tam, pārtikas tirdzniecība to paredzējis un norādījis produktu ražotājs, vai pārtikas produkti ir atbilstoši marķēti, vai netiek izplatīta nederīga pārtika - bojāta vai ar beigušos derīguma termiņu.
  • Aktuālais par pašu audzēto/ražoto pārtikas produktu tirdzniecību | Lauku tīkls

Pēc pārtikas uzņēmuma pieprasījuma Pārtikas un veterinārais dienests izsniedz reģistrācijas apliecību. Labas higiēnas prakses vadlīnijas saskaņo ar Pārtikas un veterināro dienestu.

Par neatbilstošiem pārtikas nekaitīguma rādītāju rezultātiem un neatbilstību novēršanai īstenotajiem pasākumiem pārtikas uzņēmums nekavējoties informē attiecīgo Pārtikas un pārtikas tirdzniecība dienesta teritoriālo struktūrvienību. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā pārtikas apritē nodarbinātās personas apmācāmas pārtikas higiēnas jomā, kā arī prasības attiecībā uz apmācības programmu un apliecību.

Valdības spēle uzņēmējiem: atrodi izeju! Dalies ar šo rakstu Iecerētie ierobežojumi, kas šonedēļ tiek diskutēti valdībā, paredz, ka tirdzniecības vietas, kas pārsniedz m2 platību, varētu darboties tikai darba dienās un tikai zaļajā režīmā, liedzot pieeju pārtikai un medikamentiem būtiskai daļai iedzīvotāju. Lielam iedzīvotāju skaitam, dodoties uz mazajiem veikaliem, kur noliktavas un plauktu ietilpība nav piemērota šādam pircēju pieplūdumam, nebūs iespējams nodrošināt nepieciešamo pārtikas preču apjomu pircējiem mazajos veikalos.

Paralēlo paraugu testē akreditētā laboratorijā ar līdzvērtīgu metodi, ko izmanto kontroles ietvaros noņemtā parauga testēšanai atbilstoši pārtikas apriti reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Persona nodrošina, lai pārtika, kuru tā audzē un lieto patēriņam savā uzturā, nodod savas ģimenes locekļiem pārtikas tirdzniecība personām, ar kurām tā dala saimniecību, kā arī citām personām mājsaimniecības ietvaros, atbilstu nekaitīguma prasībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem pārtikas aprites jomā.

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā noņem un sagatavo paraugus un novērtē izmeklējumu rezultātus pesticīdu atlieku kontrolei augu un dzīvnieku izcelsmes produktos.

Tirdzniecība

Dzeramajam ūdenim, kā arī ūdenim, pārtikas tirdzniecība izmanto pārtikas apritē vai ar pārtiku pārtikas tirdzniecība inventāra pārtikas tirdzniecība pārtikas tirdzniecība mazgāšanai, kā arī ledum, ko izmanto tiešā dzesēšanā, jāatbilst normatīvo aktu prasībām, izņemot svaigu zivju apstrādi atklātā jūrā, kur pārtikas aprites tehnoloģiskajos procesos var izmantot arī tīru jūras ūdeni.

Ministru kabinets nosaka, kādā kārtībā izplata jodēto sāli un kādos gadījumos to izmanto pārtikas ražošanā. Pants stājas spēkā Pārtikas apritē aizliegts izmantot radiācijas sterilizāciju, izņemot gadījumus, kad tās izmantošana paredzēta Ministru kabineta noteikumos.

Mazumtirdzniecībā izplatāmās pārtikas etiķskābes šķīdumā etiķskābes saturs nav lielāks par 10 masas procentiem.

IV nodaļa Izplatīšanai nederīga pārtika Pārtikas un veterinārā dienesta valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors, valsts vecākais inspektors, valsts inspektors turpmāk — Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonasražotājs vai izplatītājs pārtiku atzīst par izplatīšanai nederīgu, ja: 1 tā neatbilst obligātajām nekaitīguma prasībām; 2 tai ir beidzies derīguma termiņš; 3 tā nav marķēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 4 pārbaudē, pamatojoties uz pierādījumiem, ir konstatēta tās bojāšanās, kā arī organoleptisko, ar cilvēka maņu orgāniem uztveramo pārtikas īpašību pasliktināšanās; 5 tā ir viltota vai tiek maldināts patērētājs; 6 tai nav normatīvajos aktos noteikto pavaddokumentu; 7 to paredz citi normatīvie akti.

Šajā gadījumā viņš sedz arī ar valsts uzraudzību un kontroli saistītos izdevumus.

pārtikas tirdzniecība

V nodaļa Pārtikas aprites valsts uzraudzība un kontrole Izslēgts ar Veselības inspekcijai ir tiesības patērētāju veselības apdraudējuma gadījumā ierobežot vai aizliegt dzeramā ūdens izmantošanu. Grozījums otrajā daļā stājas spēkā Riska faktoru izpētes un riska samazināšanas nolūkā noskaidrot obligātajām nekaitīguma prasībām neatbilstošas pārtikas ražotājus un izplatītājus; 8 uzraudzīt un kontrolēt ģeogrāfiskas izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu, kā arī pārtikas tirdzniecība īpatnību aizsardzību; 9 veikt veterināro uzraudzību un kontroli saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 10 noteikt riska pārvaldības pagaidu pasākumus apdraudējuma samazināšanai līdz riska zinātniskai novērtēšanai un riska pārvaldības pasākumu izstrādāšanai, ja ir konstatēts iespējamais apdraudējums cilvēku vai dzīvnieku veselībai un nav veikta riska analīze; izvērtēt uztura bagātinātāju pārtikas tirdzniecība Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr.

Ja ir konstatēta neatbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, pārtikas uzņēmums sedz visus pārbaudes izdevumus; 3 uzraudzīt un kontrolēt personāla obligāto veselības pārbaužu pārtikas tirdzniecība un apjomu un to, kā personāls ievēro higiēnas prasības, mērinstrumentu uzrādīto pārtikas tirdzniecība nolasīšanu pārtikas uzņēmumā, kā arī šā likuma Lēmums izpildāms nekavējoties; 5 ja nepieciešams, sagatavot tiesībaizsardzības iestādēm materiālus vainīgo personu saukšanai pie kriminālatbildības; 6 ja nepieciešams, savu uzdevumu veikšanas nodrošināšanai pieaicināt tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekus; 7 ja kāds no pārtikas partijas produktiem neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, atzīt visu viena veida vai šķiras pārtikas partiju, sūtījumu vai visas investīciju platformas par neatbilstošu prasībām, izņemot gadījumu, kad pilnīga pārtikas analīze apliecina pārējās pārtikas atbilstību prasībām; 8 apturēt saskarei ar pārtiku paredzēto materiālu un izstrādājumu izplatīšanu, to ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumu darbību, atzīt saskarei ar pārtiku paredzētos materiālus un izstrādājumus par izplatīšanai nederīgiem un izņemt tos no apgrozības, ja radušās pamatotas aizdomas vai ir konstatēts šo materiālu un izstrādājumu kaitīgums cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi.

pārtikas tirdzniecība

Lēmums izpildāms nekavējoties; 9 uzlikt par pienākumu noteiktā termiņā novērst neatbilstības, pārtikas tirdzniecība ir pārkāptas pārtikas tostarp saskarei ar pārtiku paredzēto materiālu un izstrādājumu apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

Ja pārtikas produkts neatbilst pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, izdevumus, kas saistīti ar kontrolpirkuma veikšanu, sedz pārtikas uzņēmums. Inspektora noteiktie pārtikas aprites ierobežojumi izpildāmi nekavējoties. Inspektora noteiktie pārtikas tirdzniecība un aizliegumi izpildāmi nekavējoties. Kravas īpašnieks vai viņa pilnvarota persona sedz visus ar šo kontroli tai skaitā ar kravas izkraušanu un iekraušanu saistītos izdevumus, ja kontroles laikā tiek konstatēta kravas neatbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Atzinumu par padziļinātās kontroles rezultātiem Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona sniedz 24 stundu laikā no kravas aizturēšanas brīža. Lēmums un rīkojums izpildāms nekavējoties. Valsts uzraudzībai un kontrolei tiek pakļautas: 1 pārtikas uzņēmumu telpas, teritorija, pārtikas apritē iesaistīto transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu stāvoklis un to izmantošana; 2 izejmateriāli, sastāvdaļas, tehnoloģiskie palīglīdzekļi, dzeramais ūdens un citi produkti, kurus izmanto pārtikas produktu sagatavošanā un ražošanā; pusfabrikāti un gatavie produkti, kā arī materiāli un izstrādājumi, kas paredzēti saskarei ar pārtiku; 3 pārtikas produktu apstrādes metodes; 4 tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi; 5 tīrīšanas un dezinfekcijas procesi; 6 pārtikas uzņēmumu pārtikas nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas; 7 pārtikas produktu marķēšana un ar marķējumu saistītā reklamēšana; 8 saskarei ar pārtiku paredzēto materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas procesi.

  1. Kas jāzina par ielās tirgotas pārtikas drošību - LV portāls
  2. Interneta investīciju projekts

Grozījumi 2. Valsts galvenā pārtikas pārtikas tirdzniecība veterinārā inspektora rīkojumus un lēmumus var pārsūdzēt tiesā. Epidēmiju, epizootiju un masveida toksikožu, kā arī to izcelšanās draudu gadījumos ekskluzīvas tiesības pārtikas aprites valsts uzraudzībā un kontrolē saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir Veselības ministrijas un Zemkopības ministrijas pārraudzībā un pakļautībā esošajām institūcijām.

pārtikas tirdzniecība

Izslēgts no Šajā pantā minēto Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonu lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur to darbību. Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona piecu darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda, vai neatbilstības ir novērstas.

Aprīlis Šoreiz tikšanās formāts bija neierasts — semināru un prezentāciju vietā interesentiem bija iespēja izteikt savu jautājumu PVD ekspertiem un saņemt konkrētas atbildes. Jautājumu un atbilžu apkopojums: 1.

VII nodaļa Administratīvie pārkāpumi pārtikas aprites jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā Nodaļa Nodaļa stājas spēkā Par pārtikas vai saskarei ar pārtiku paredzēto materiālu un izstrādājumu apriti regulējošos normatīvajos aktos noteikto nekaitīguma un kvalitātes prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu pārtikas tirdzniecība naudas sodu fiziskajai personai līdz simt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no četrām līdz trīssimt naudas soda vienībām.

Par pārtikas vai saskarei ar pārtiku paredzēto materiālu un izstrādājumu ievešanai, pārtikas tirdzniecība un tranzītam noteikto nekaitīguma un kvalitātes prasību pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no tendenču maiņa binārās opcijās līdz simt desmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no desmit līdz trīssimt piecdesmit naudas soda vienībām.

REATON, SIA

Par piesārņojuma prasībām neatbilstošas pārtikas izplatīšanu vai pārtikas, kurai beidzies derīguma termiņš, neatļautu izplatīšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet pārtikas tirdzniecība personai — no četrpadsmit līdz sešsimt naudas soda vienībām. Par informācijas nesniegšanu Pārtikas un veterinārajam dienestam par paškontrolē konstatētiem neatbilstošiem pārtikas nekaitīguma rādītāju rezultātiem un neatbilstību novēršanai īstenotajiem pasākumiem piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no četrdesmit līdz sešsimt naudas soda vienībām.

Par nepatiesas informācijas sniegšanu par pārtikas sastāvu, tās izcelsmes valsti vai vietu vai par pārtikas viltošanu, vai par pārtikas apriti regulējošos normatīvajos aktos noteiktā maldinošas prakses aizlieguma pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no septiņdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no pārtikas tirdzniecība četrdesmit līdz astoņsimt naudas soda vienībām.

Par iesaistīšanos pārtikas apritē bez normatīvajos aktos noteiktās pārtikas uzņēmuma vai saskarei ar pārtiku paredzēto materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmuma atzīšanas vai reģistrācijas vai paziņojuma nosūtīšanas par īslaicīgu pakalpojumu veikšanu, vai nepaziņošanu par izmaiņām uzņēmuma darbībā piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz simt piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no astoņdesmit līdz astoņsimt naudas soda vienībām.

Pārtikas tirdzniecība

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma Pārtikas uzņēmumu atzīšanu pilnvarotā kompetentā institūcijā un reģistrāciju speciālajā pārtikas uzņēmumu reģistrā uzsākt pēc Ministru kabineta noteikumu pieņemšanas par pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtību šajos noteikumos paredzētajā termiņā. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par pārtikas aprites kārtību un uzraudzību" Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, Ministru kabinets: 1 līdz Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu izdošanai ir spēkā Ministru kabineta Šā likuma Atzīšana, kas pārtikas uzņēmumiem veikta saskaņā ar Ministru pārtikas tirdzniecība Pārtikas uzņēmumiem izņemot tos, kuriem ir piešķirts atzīšanas numurs saskaņā ar Ministru kabineta Ja pārtikas uzņēmumi, kuru darbības veids minēts šā likuma 5.

Pārtikas tirdzniecība uzņēmumus, kuru darbības veids nav minēts šā likuma 5. Pārtikas uzņēmumi, kuri vēlas iesaistīties pārtikas apritē līdz šā likuma 5. Pārtikas uzņēmumi, kuri nav iesaistījušies pārtikas apritē līdz šā likuma 5.

Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonu izdotie brīdinājumi un pieņemtie lēmumi par pārtikas uzņēmumu darbības apturēšanu vai ierobežošanu, kas izdoti vai pieņemti, pamatojoties uz likumu "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību", ir pārtikas tirdzniecība arī pēc Grozījums šā likuma 5. Šā likuma 4. Līdz šā likuma 8. Ministru kabinets līdz Šā likuma 1. Līdz Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz Grozījumi attiecībā uz šā likuma 4.

Līdz šā likuma 4.

Jums var būt interesanti